×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

دکتر عباس شاهسونی  
  دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط  
  مرتبه علمی: دانشیار  
  شماره تماس: 41-22432040    داخلی: 266       
  پست الکترونیک: ashahsavani@gmail.com  
  پست الکترونیک آکادمیک: ashahsavani@sbmu.ac.ir  
رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان  
  زمینه های پژوهشی: آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت.  

 

تنظیمات قالب